Arbeidsvoorwaarden

Loon en arbeidsvoorwaarden
CAO staat voor Collectieve Arbeids Overeenkomst. In deze overeenkomst hebben werkgevers en werknemers op hoofdlijnen de afspraken geregeld over salaris, vrije dagen, opleidingen en nog veel meer. De CAO is een geheel van rechten en plichten voor zowel de werkgever als de werknemer.

Een belangrijk punt uit de CAO is de garantie op werk en opleiding. Deze wordt gegeven aan jongeren die een beroepsopleiding volgen. Je gaat een praktijkarbeidsovereenkomst aan voor de duur van de opleiding en op voorwaarde dat je goed functioneert, betekent dit dat het opleidingsbedrijf je zelfs in dienst houdt indien er bij de bouwbedrijven onvoldoende werk is om alle jongeren te kunnen plaatsen. In die periode verblijf je in de opleidingswerkplaats, waar je in de praktijk verder leert.

Voor leerlingen in loondienst van de opleidingsbedrijven betekent dit dat zij salaris verdienen volgens de bouw CAO. In de CAO zijn afspraken gemaakt over salarisverhogingen en andere zaken die van belang zijn voor de medewerkers.
Als je meer wilt weten over de onderhandelingen over deze CAO, dan kun je kijken op de site van de vakbond FNV of CNV. De internetadressen zijn http://www.fnvbouw.nl

en http://www.hbbcnv.nl


VOORWAARDEN  PRAKTIJK-/ ARBEIDSOVEREENKOMST

 1. De praktijk-/arbeidsovereenkomst voor de opleiding timmeren en metselen wordt aangegaan op basis van betaling van 38 uur per week volgens de CAO voor het bouwbedrijf. Voor tegelzetters is dit 40 uur per week.

 2. Indien je jonger bent dan 21 jaar, zal tijdens de eerste dertien (uitbetaalde) weken loonbetaling plaatsvinden over 25 uur (het zogenaamde introductieloon), op basis van een 38-urige werkweek (tegelzetters hebben een 40-urige werkweek). Indien je ouder bent dan 21 jaar worden de eerste 13 weken betaald op basis van een 38-urige werkweek (tegelzetters hebben een 40-urige werkweek). Over de verplichte schooldag vindt ook loonbetaling plaats. De lesuren op de schooldag worden doorbetaald. De schooldag is dus verplicht.

 3. Tijdens de opleidingsperiode worden met jou enige beoordelingsgesprekken gevoerd om te kijken of alles naar wens gaat, zowel in de praktijk als in de theorie. Eventuele verbeterpunten worden vastgelegd evenals een termijn waarbinnen alles in orde moet zijn, uiteraard in overleg met jou. Indien je daar niet aan voldoet kan het zijn dat de praktijkovereenkomst wordt verbroken. Dit gebeurt onder andere bij:
  a. onvoldoende vorderingen in de praktijk en/of theorie;
  b. onvoldoende inzet en motivatie;
  c. het niet bijhouden van het praktijkhandboek;
  d. het niet meer haalbaar zijn van de opleiding.

 4. Bouwopleidingen Zuid heeft een ontslagprocedure. Zodra een leerling-werknemer in gebreke blijft (bijvoorbeeld vaker te laat komen of het praktijkhandboek niet in orde of niet bij zich hebben), vindt er een gesprek plaats. De afspraken worden vastgelegd en dan nemen we aan dat het goed zal gaan. Is dat echter niet het geval dan gaan we over tot schorsen (periode volgens de bouw-CAO) zonder loonbetaling. Daarna worden de afspraken herhaald en als het dan nog niet goed gaat, gaan we over tot het verbreken van de praktijk/arbeidsovereenkomst. Er zijn echter zwaarwegende redenen waarbij we direct overgaan tot het verbreken van de praktijk/arbeidsovereenkomst. We noemen de belangrijkste:

  a. weigering van werk en/of opdrachten;
  b. afwezigheid zonder vooraf toestemming van de leidinggevende van Bouwopleidingen Zuid en/of het inlenende lidbedrijf;
  c. roekeloos gedrag c.q. wangedrag;
  d. frauderen (o.a. met week- of toetsbriefjes) en/of bedrog;
  e. diefstal;
  f. bezit of gebruik van alcohol en drugs;
  g. wapenbezit / wapengebruik;
  h. (seksuele) intimidatie;
  i. discriminatie / ernstige belediging of hiertoe aanzetten;
  j. geweld en/of aanzetten tot geweld;
  k. misleiding (o.a. valse informatie bij indiensttreding);
  l. opzettelijk beschadigen van eigendommen van anderen c.q. werkgever;
  m. handelen in strijd met of het niet uitvoeren van de voorschriften zoals vermeld in de praktijk/arbeidsovereenkomst, de introductiehandleiding, de instructie ziekteverzuim of het arbo-beleidsplan;
  n. op grove wijze de plicht veronachtzamen. 

  Kortom: alle redenen waarbij “van de werkgever redelijkerwijze niet gevergd kan worden de dienstbetrekking te laten voortduren”.

 5. De praktijk/ arbeidsovereenkomst is onlosmakelijk gekoppeld aan de onderwijs overeenkomst (OOK) en de praktijkovereenkomst (Pok) van het ROC. Bij verbreking en/ of beëindiging van deze contracten, worden de overige contracten automatisch van rechtswege ontbonden.
 6. Indien de leerling-werknemer een praktijk/arbeidsovereenkomst afsluit met Bouwopleidingen Zuid zal hij/zij, wekelijks op vrijdag na werktijd, de aan hem/haar uitgereikte weekbriefjes, ondertekend door de Leermeester of Uitvoerder sturen naar:

  SCAB Advies           

  t.a.v. Bouwopleidingen Zuid
  Postbus 4069
  5004 JB Tilburg
  T: 013 - 583 66 48
  M: 06 - 30952150

  Dit in verband met tijdige uitbetaling van loon!

  De weekbriefjes dienen uiterlijk ELKE maandag vóór 12.00 uur aanwezig zijn bij het SCAB. Dit is je eigen verantwoordelijkheid. Denk aan voldoende frankering van de enveloppen. Ook bij een ziekte- of verlofperiode het weekbriefje altijd insturen. Je hoeft het dan alleen zelf te ondertekenen. Stuur elke week het briefje op en niet 1 keer per 4 weken! Loon wordt dus pas uitbetaald als het weekbriefje binnen is!
  Als het weekbriefje niet tijdig bij het SCAB aanwe¬zig, onvolledig ingevuld, of niet afgetekend is, zal dit het uitbetalen van je loon vertragen. De hierbij behorende administratiekosten bedragen € 20,- per keer en worden bij de eerstkomende loonberekening op het loon ingehouden.
  Ook voor vragen over loonbetaling, salaris en dergelijke dien je contact op te nemen met het SCAB, mevrouw A. Donders en mevrouw M. Hendriks, telefoon: 013-5836648 of per e-mail Nuth@scabadvies.nl.

 7. Indien leerling-werknemer bij beëindiging van het dienstverband, op basis van de berekeningswijze van de werkgever, nog gelden verschuldigd is (bijvoorbeeld te veel betaalde voorschotten, reisgeld of te verrekenen kleding en gereedschap) dan wordt dit bedrag door de werkgever met de loonbetaling verrekend.

 8. Indien deze verrekening leidt tot een negatief loon dan zal de werkgever dit bedrag zonder tussenkomst van de rechter terugvorderen.