Uitleg loonstrook

Bovenaan uw salarisstrook treft u de vaste gegevens aan, zoals bedragen en percentages die worden gebruikt voor de berekening van het loon.

Upload hier een Pro Forma Loonspecificatie:
> lees verder

Beroep:
Functiebenaming van de werknemer.

Code loonheffingskorting:
Met deze code wordt aangegeven of bij de werknemer de loonheffingskorting toegepast wordt.
0 = niet toepassen ; 1 = wel toepassen

Toegepaste tabel:
Witte tabel: Tabel die wordt toegepast voor de loonheffing over loon uit tegenwoordige dienstbetrekking

LH/PH.bijzonder tarief:
Dit is het percentage Loonbelasting/premieheffing dat wordt geheven over het niet-vaste loongedeelte zoals éénmalige uitkeringen, overwerk, vakantiegeld etc.

Wett. minimum bruto per wk:
Wettelijk bruto minimumloon gerelateerd aan de leeftijd van de werknemer.

Garantieuurloon:
Het (minimale) loon per uur waarop de werknemer volgens de van toepassing zijnde CAO recht kan doen gelden

Loonafrekening periode:
Dit is de periode waarover het loon wordt uitbetaald.

Eindigend op:
Dit is de laatste dag van de betreffende loonperiode.

Reg.nr:
Dit is het registratienummer van de werknemer bij Cordares.

BSN/Sofinummer:
Dit is het burgerservicenummer (voorheen sofinummer) van de werknemer bij de belastingdienst.

Datum in dienst:
Dit is de datum van indiensttreding.

Deelnemersnummer, naam, adres en plaatsnaam van de werkgever staan vermeld aan de linkerkant,
rechts ervan staan het werknemersnummer met naam, adres en woonplaats van de werknemer.

De salarisstrook bestaat uit tenminste vijf en maximaal zeven kolommen.

* Dg. : Het aantal dagen dat men per loonperiode heeft verantwoord
* Omschrijving : Het soort looncomponent waar het om gaat
* Percentage : Voor de betreffende inhoudingen en bijbetalingen gehanteerde percentages
* Uren : Het aantal uren dat men in de loonperiode heeft verantwoord.
Tabel : De looncomponenten waarover de loonheffing volgens de witte tabel wordt berekend.
Het betreft hier looncomponenten die regelmatig terugkeren.
Byz.tar : De loonbestanddelen die belast worden volgens de witte tabel voor bijzondere beloningen.
Het betreft hier eenmalige beloningen zoals o.a. eenmalige uitkeringen, vakantiegeld, tantième.
Overwerk kan worden belast volgens de witte tabel of de bijzondere beloningentabel.
* Totaal : De totaaltelling van “tabel” en “Bijzonder tarief”.
* Cumulatief : De totalen, gerekend vanaf de eerste periode van het jaar tot en met de betreffende loonperiode.
* Deze kolommen staan altijd op de loonspecificatie.

Gewerkt:
Dit is het aantal gewerkte uren maal het garantie-uurloon.
Het garantie-uurloon wordt vastgesteld conform de CAO.

Prestatietoeslag:
De prestatietoeslag is een vaste toeslag of vergoeding die overeengekomen is in de arbeidsovereenkomst.
De prestatietoeslag hoort bij het vast overeengekomen loon en wordt meegenomen voor de berekening van de vakantie- en/of pensioenrechten.

Levensloop/Spaarloon:
Het bedrag voor de levensloopregeling wordt in mindering gebracht op het brutoloon. Dit dient vervolgens te worden doorgestort naar een Levenslooprekening.
Het spaarloon wordt in mindering gebracht op het brutoloon. Dit dient vervolgens te worden doorgestort naar een geblokkeerde spaarrekening, waar het vier jaar vaststaat.

Tijdspaarfonds inleg dagen:
Het betreft de waarde van de vakantie- en ATV-dagen dat in het Tijdspaarfonds wordt gestort, waarover bij het loon reeds de sociale lasten en loonbelasting betaald worden.

Tijdspaarfonds vakantiegel:
Het betreft het bedrag aan vakantiegeld dat in het Tijdspaarfonds wordt gestort, waarover bij het loon reeds de sociale lasten en loonbelasting betaald worden.

Sticht. Aanvullingsfonds:
Het betreft de werknemersbijdrage ten behoeve van WW/ZW/REA-aanvullingen en eindejaarsuitkering WAO

Pensioenpremie/ 55 min/ 55 plus:
Dit is de premie die men betaalt aan een pensioenfonds of een collectieve pensioenverzekering om een uitkering op te bouwen in verband met ouderdom of overlijden. Voor iedere werknemer geldt, ongeacht de leeftijd, dat er naast de basis pensioenpremie voor zowel de aanvullingsregeling 55+ als de aanvullingsregeling 55- premie moet worden ingehouden en afgedragen. De berekening is bij CAO geregeld.

Totaal loon/salaris WFSV:
Het loon WFSV (Wet Financiering Sociale Verzekeringen) is het loon waarover de premie voor de werknemersverzekeringen wordt geheven.

Werknemersdeel WW:
Het betreft hier de premie van de werknemersverzekering WW Deze wordt berekend over het loon/salaris WFSV. (Rekeninghoudende met een franchisebedrag en een maximum periodeloon)

Storting levensloop werknemer:
De werknemer kan zelf bijsparen door de werkgever een deel van zijn brutoloon/-salaris te laten inhouden en overmaken naar zijn levenslooprekening Dit wordt samen met een eventuele bijdrage van de werkgever gedaan.

Loon voor ZVW:
Het loon waarover het werkgeversdeel en werknemersdeel ZVW wordt berekend

Werkgeversdeel ZVW:
De werkgever is verplicht de door de werknemer verschuldigde inkomensafhankelijke premie ZVW aan de werknemer te vergoeden.

Loon voor loonheffing:
Het loon waarover de loonheffing (loonbelasting + premie volksverzekeringen) berekend wordt.

Loonbelasting/premieheffing:
Het bedrag dat door de werkgever aan loonheffing en premie volksverzekeringen wordt ingehouden en aan de belastingdienst wordt afgedragen.

Arbeidskorting:
Een werknemer met een dienstbetrekking heeft recht op deze heffingskorting.

Werknemersdeel ZVW:
Dit is de inkomensafhankelijke premie ZVW die de werknemer betaald

Storting TSF vkg/dagen:
De waarde van het vakantiegeld en de vakantiedagen dat aan naar het Tijdspaarfonds bij Cordares wordt gestort.

Verhaalrecht WGA-premie:
Werkgevers mogen 50% van de premie voor Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten verhalen op het nettoloon van de werknemer. Deze premie is de vervanger van de WAO-premie in de nieuwe WIA, de Wet Werken en Inkomen naar arbeidsvermogen.

Netto exclusief vergoedingen:
Het nettoloon dat men overhoudt exclusief eventuele CAO-vergoedingen en/of andere onbelaste inhoudingen c.q. bijbetalingen.

(Minder gestort TSF vkg/dagen):
De werknemer heeft de mogelijkheid zijn storting in het Tijdspaarfonds te beperken tot 55 %
Als de werknemer van deze regeling gebruikt maakt, wordt de “Storting TSF vkg/dagen”met dit bedrag verlaagd en krijgt hij/zij dus 45% van dit bedrag reeds bij het nettoloon geteld.

Extra storting TSF:
De werknemer kan de werkgever verzoeken de geldswaarde van andere arbeidsvoorwaarden op zijn individuele rekening bij Cordares te storten.

Netto vergoedingen/inhoudingen:
Het betreft netto CAO-vergoedingen voor niet verstrekte kleding, gereedschap, reiskosten, etc.
Tevens kan inhoudingen betreffen zoals bijvoorbeeld voor Personeelsvereniging.

Netto:
Dit is het nettoloon (incl. de netto vergoedingen) dat de werknemer gestort krijgt op zijn/haar bankrekening.

Spaarloon:
Het spaarloonbedrag wat de werknemer gestort krijgt op zijn (geblokkeerde) spaarrekening.

Gestort op TSF overig / vakantietoeslag:
Het bedrag aan tijdspaarfonds dat de werknemer ontvangt. Na de eerste storting bij Cordares ontvangt de werknemer een bericht met een persoonlijk wachtwoord, zodat via internet te allen tijde de opgebouwde saldo’s bij Cordares te raadplegen zijn.
De vakantietoeslag is een geblokkeerd tegoed, komt vrij eind mei. Het overige is vrij opneembaar.

Snipperuren:
Hier wordt de opbouw van de (betaalde) snipperuren weergeven.
“ oud” is de beginstand van deze loonperiode, tevens de ‘nieuwe’ stand van de vorige loonstrook.
“ bij” is de bijboeking conform CAO (160u / 52 weken) = 3,07 uur (per week)
“ af” is de eventuele opname in betreffende loonperiode
“nieuw” het saldo van de roostervrije uren na afloop van betreffende loonperiode

Uren roostervrij:
Hier wordt de opbouw van de (betaalde) roostervrije uren weergeven.
“ oud” is de beginstand van deze loonperiode, tevens de ‘nieuwe’ stand van de vorige loonstrook.
“ bij” is de bijboeking conform CAO (80u / 52 weken) = 1,54 uur (per week)
“ af” is de eventuele opname in betreffende loonperiode
“nieuw” het saldo van de roostervrije uren na afloop van betreffende loonperiode.