Algemene inkoopvoorwaarden

Download het bestand
AlgemeneInkoopVoorwaardenSWVBOZ.pdf
Algemene inkoop en onderaannemingsvoorwaarden pdf

 

ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVORWAARDEN

1. Algemeen

1.1
Opdrachtgever wijst de toepasselijkheid van algemene Voorwaarden van Opdachtnemer uitdrukkelijk van de Hand.

1.2
Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder door opdrachtgever gedaan verzoek aan opdrachtnemer tot het uitbrengen van een aanbod, op de door opdrachtnemer uit te brengen aanbiedingen, op alle opdrachten van opdrachtgever en op alle met opdracht te sluiten en gesloten overeenkomsten alsmede alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen.

1.3
Tenzij uit de context anders blijkt, zijn woorden en uitdrukkingen die in deze Voorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, gedefinieerde woorden en uitdrukkingen, waaraan de navolgende betekenis is toegekend:
Opdrachtgever:
De gebruiker van deze Voorwaarden.

Opdrachtnemer:
De (potentiële) wederpartij van Opdrachtgever die als (onder) aannemer van werken of leverancier van zaken en /of diensten, met begrip van het uitlenen van personeel, optreedt.

Principaal:
De partij met wie Opdrachtgever een (aannemings) overeenkomst heeft gesloten betreffende de totstandkoming van het Hoofdwerk.

Opdracht:
De door opdrachtgever aan Opdrachtnemer te verstrekken of verstrekte opdrachten betreffende het Deelwerk.

Overeenkomst:
De overeenkomst tot Levering van het Deelwerk.

Hoofdwerk:
Het door opdrachtgever ten behoeve van Principaal uit te voeren werk.

Deelwerk:
Het door Opdrachtnemer uit te voeren Werk en/of de te verrichten levering van Goederen en/of Diensten uit hoofde van de Overeenkomst.

Bestek:
De beschrijving van het Deelwerk met de daarbij behorende tekeningen en eventuele versterkte nota’s van inlichtingen.

Levering:
De oplevering, feitelijke aflevering of verlenging van het deelwerk.

Werk:
Het door opdrachtnemer uit te voeren werk.

Goederen:
De door opdrachtnemer te leveren zaken, waaronder begrepen materialen, bouwstoffen, hulpmiddelen, ect.

Diensten:
De door de Opdrachtnemer uit te voeren diensten, met inbegrip van het uitlenen van personeel aan Opdrachtgever.

Arbeidskrachten:
Werknemers van Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer ingeleende arbeidskrachten die bij de uitvoering het Deelwerk worden ingezet.

2. Aanbiedingen en aanvaarding

2.1
Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn geldig gedurende 60 kalenderdagen, tenzij anders is aangegeven.

2.2
De Overeenkomst komst tot stand wanneer Opdrachtgever de aanbiedingen van Opdrachtnemer schriftelijk heeft aanvaard.

2.3
De Overeenkomst komt eveneens tot stand, indien Opdrachtnemer met toestemming van Opdrachtgever een begin met de uitvoering van de opdracht maakt zonder dat Opdrachtgever aanbieding van Opdrachtnemer schriftelijk heeft bevestigd.

3. Verplichtingen opdrachtnemer

Opdrachtnemer is verplicht:
- de door hem uit te voeren Opdracht zorgvuldig en deugdelijk en zoals overeengekomen uit te voeren en het Deelwerk zorgvuldig en deugdelijk tot stand te brengen;
- alle wettelijke en overeengekomen verplichtingen jegens de Arbeidskrachten en het door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgeleend personeel volledig na te komen;
- om voor eigen rekening het Deelwerk, de Arbeidskrachten, het door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgeleend
Personeel, zaken die Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt en zijn aansprakelijkheid te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de uitvoering Van de Overeenkomst;
- opdrachtgever onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen zodra Opdrachtnemer vermoedt of kennis te ervan heeft dat hij het Deelwerk of andere verplichtingen in verband met de Opdracht niet op het overeengekomen tijdstip c.q. niet volgens het overeengekomen tijdschema kan leveren.

3.2
Indien de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde tekeningen, beschrijvingen, zaken of de door hem opgedragen werkwijze of constructies zodanige fouten of gebreken hebben dat Opdrachtnemer in strijd met zijn verplichtingen als zorgvuldig Opdachtnemer zou handelen door zonder Opdrachtgever daarop te wijzen tot uitviering van Opdracht over te gaan, is opdrachtnemer voor de daaruit voortvloeiende schande tegen opdrachtgever aansprakelijk.

4. Prijzen; meerwerk/minderwerk

4.1
Alle prijzen zijn vast en exclusief omzetbelasting.

4.2
Wijzigingen in kostprijsfactoren betreffende de Opdracht, zoals ondermeer prijzen van bouwstoffen, hulpmiddelen, arbeidskosten, verzekeringen, vrachttarieven, belasting, heffingen of andere overheidsmaatregelen, die na de dag van totstandkoming van de Overeenkomst in werking treden, komen voorrekeningen van Opdrachtnemer.

4.3
Uitvoering, vergoeding en verrekening van meer- of minderwerk vindt uitsluitend plaats indien Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervantevoren schriftelijk in kennis heeft gesteld en opdrachtgever het meer- of minderwerk uitdrukkelijk schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.4
Alle prijzen gelden voor Levering franco op de artikel 6 bedoelde plaats van levering en zijn inclusief alle kosten van emballage, laden, transport, lossing en kosten van verzekering en, voor zover van toepassing, kosten voor in de Nederlandsentaal gestelde gebruiksaanwijzing.

4.5
Indien het gaat om verrekenbare hoeveelheden, zijn de in de Overeenkomst vermelde hoeveelheden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en dient, zonder dat Opdrachtnemer gerechtigd is prijsaanpassing per eenheid te verlangen, zoveel meer of minder te worden geleverd als de Opdracht vereist.

5. Wijze van levering

5.1
Levering geschiedt franco op de in artikel 6 bedoelde plaats van Levering.

5.2
De Goederen moeten deugdelijk zijn verpakt, getast, en geladen.

6. Plaats van levering

6.1
Tenzij anders overeengekomen geschiedt Levering op de bouwplaats van het Hoofdwerk, waarbij de exacte plaats wordt bepaald in nauw overleg met Opdrachtgever.

6.2
Indien Opdrachtgever voor de Levering verlangt, dat de goederen op een andere dan de overeengekomen plaats worden geleverd, zal Opdrachtnemer gehouden zijn hieraan te voldoen voor zoverre dit redelijkerwijs van hem verlangd kan worden.

7. Tijdstip van levering

7.1
Levering dient op het overeengekomen tijdstip te geschieden dan wel overeenkomstig het door Opdrachtgever krachtens artikel 7.2 vastgesteld tijdschema.

7.2
Opdrachtgever is gerechtigd om het tijdschema voor levering van tijd tot tijd aan te passen.

7.3
Het overeengekomen tijdstip van levering of de termijnen vastgesteld krachtens artikel 7.2 zijn fatale termijnen, zodat opdrachtnemer bij overschrijding daarvan zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is.

7.4
Indien om welke reden ook Opdrachtgever niet in staat is de Goederen op het overeengekomen tijdstip via het vastgesteld schema in ontvangst te nemen, zal Opdrachtnemer de goederen opslaan, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit of tenietgaan te voorkomen, totdat de goederen aan Opdrachtgever geleverd zijn. Opdrachtgever is gehouden om de door Opdrachtnemer gemaakte kosten in verband de opslag van betreffende Goederen te vergoeden, voor zover deze redelijk zijn.

8. Retourzendingen; emballage

8.1
Wanneer minder Goederen worden gebruikt dan geleverd op grond van wijzigingen van het bestek of andere omstandigheden die niet aan de Opdrachtgever kunnen worden toegerekend, is Opdracht nemer gehouden om deze op eerste verzoek van Opdracht gever tegen de overeengekomen verkoopprijs terug te nemen, voor zover het standaard handelsgoederen betreft.

8.2
Emballage van door Opdrachtnemer terug genomen goederen wordt niet aan Opdrachtgever in rekening gebracht respectievelijk aan opdrachtgever gecrediteerd.

9. Inspectie en keuring; klachtplicht

Opdrachtgever en/of door hem aangewezen derden hebben te allen tijde het recht op Deelwerk te inspecteren en/of te keuren, waartoe opdrachtnemer de nodige faciliteiten zal verlenen. Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever reeds hierbij toestemming om de locaties en werkplaatsen van Opdrachtnemer hiertoe te ( doen ) betreden. Inspectie of goedkeuring ontstaat Opdrachtnemer niet van enige verplichting, garantie en/of aansprakelijkheid uit hoofd van de Overeenkomst of de wet.

10. Levering van Goederen

10.1
Indien de door Opdrachtnemer geleverde Goederen niet voldoen aan de Overeenkomst zal Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na constatering van het gebrek, in kennis
Stellen.

10.2
Opdrachtgever is niet gehouden om de goederen reeds bij levering te onderzoeken. in geval van geconstateerde gebreken is Opdrachtgever voor vervanging of herstel, zulks ter keuze van Opdrachtgever, zorg te dragen.

11. Eigendomsovergang

11.1
De eigendom van door Opdrachtnemer te leveren Goederen gaat op Opdrachtgever over, zodra de Levering conform de Overeenkomst heeft plaatsgevonden.

11.2
Ingeval is overeengekomen dat de eigendom van de Goederen reeds voor de levering overgaat, is Opdrachtnemer gehouden deze Goederen voor een voldoende bedrag te verzekeren totdat Levering is geschiedt en als een goed huisvader te beheren.

11.3
Ingeval goederen worden geretourneerd, niet worden goedgekeurd f gebreken vertonen, worden eigendom en risico geacht nooit op Opdrachtgever te zijn overgegaan.

12. Opneming, goedkeuring en oplevering van werk

12.1
De opneming van het Werk geschiedt op schriftelijk verzoek van Opdrachtnemer waarin deze datum van de voltooiing
van het werk aan Opdrachtgever meedeelt.

12.2
De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk na het aan Opdrachtgever gerichte verzoek, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na voltooiing van het Werk.

12.3
Nadat het werk is genomen, zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 dagen na opneming van het werk, aan Opdrachtnemer schriftelijk berichten of het Werk al dan niet is goedgekeurd. Indien goedkeuring wordt onthouden, dient Opdrachtgever dit schriftelijk te motiveren.

12.4
Indien Opdrachtgever niet binnen de in het voorgaande lid bedoelde termijn schriftelijk meedeelt of het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht op de dag van opneming van het Werkte zijn goedgekeurd.

12.5
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien Opdrachtgever het Werk heeft goedgekeurd of het overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid geacht wordt te zijn goedgekeurd. De datum waarop het werk is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd geldt als datum van oplevering.

12.6
Door ingebruikneming van het Werk voordat dit voltooid is word het werk niet als goedgekeurd en opgeleverd beschouwt.

12.7
Dit artikel is van overeenkomstige toepassing voor heropneming na onthouding van goedkeuring. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op deeloplevering.

13. Levering van diensten

13.1
Indien de door Opdrachtnemer verrichte Diensten niet voldoen aan de Overeenkomst zal Opdrachtgever opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 dagen na constatering van het gebrek, in kennis stellen.

13.2
In geval Diensten niet deugdelijk zijn verricht, is Opdrachtnemer verplicht om op eerste verzoek van Opdrachtgever de Dienst opnieuw te verlenen, of, indien een nieuwe verlening van de Dienst voor Opdrachtgever niet meer van waarde is, ( een gedeelte van ) het voor de betreffende Diensten door Opdrachtgever verschuldigde bedrag aan Opdrachtgever te crediteren.

14. Inlening van personeel door opdrachtgever

14.1
Indien de door Opdrachtnemer te verrichten Diensten de uitlening van personeel aan de Opdrachtgever inhoudt, draagt de Opdrachtnemer ervoor zorg dat het personeel dat hij aan Opdrachtgever uitleent de vakkundigheid bezit die voor de overeengekomen werkzaamheden vereist is. Het door opdrachtgever ingeleende personeel staat onder toezicht van de Opdrachtgever en dient de instructies en aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen.

14.2
Opdrachtnemer dient opdrachtgever te vrijwaren voor aanspraken van derden in verband met schede veroorzaakt door het van Opdrachtnemer ingeleende personeel en aanspraken van het ingeleende personeel in verband met schade van het ingeleende personeel ontstaan bij de uitvoering van de werkzaamheden bij Opdrachtgever.

14.3
De bepalingen van de artikelen 16.3 tot en met 16.6 zijn overeenkomstige toepassingen.

15 garantie en onderhoudstermijn

15.1
Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 5 jaar na datum van de oplevering va het Hoofdwerk dat het werk en/of de Goederen beantwoorden aan de Overeenkomst, deugdelijk zijn (uitgevoerd) en geschikt zijn voor het doel waarvoor deze zijn bestemd, geen gebreken in ontwerp, constructie, montage en materieel hebben en aan alle
wettelijke eisen en voorschriften voldoen. Indien Opdrachtnemer Diensten heeft verricht, garandeert Opdrachtnemer gedurende een jaar na oplevering van het Hoofdwerk dat de Diensten, waaronder ook worden begrepen de werkzaamheden verricht door de aan Opdrachtgever uitgeleende personeel, deugdelijk zijn verricht.

15.2
Indien het Deelwerk binnen de in lid 1 genoemde termijnen niet aan de garanties blijkt te voldoen, Opdrachtnemer
gehouden om voor eigen rekening de gebreken op eerste verzoek van Opdrachtgever binnen de door Opdrachtgever te stellen termijn in overleg met Opdrachtgever te herstellen of de ondeugdelijk verrichte Diensten opnieuw te verrichtten.

15.3
Indien Opdrachtnemer de gebreken niet binnen de door Opdrachtgever gestelde termijn herstelt of de ondeugdelijke
diensten opnieuw verricht, is Opdrachtgever gerechtigd de herstelwerkzaamheden of de ondeugdelijk verrichte Diensten voor rekening en risico van Opdrachtnemer te (doen) verrichten.

16. Arbeidskrachten

16.1
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, aan welke toestemming voorwaarden kunnen worden verbonden, is Opdrachtnemer niet gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van
ingeleende arbeidskrachten. Ingeval lening is opdrachtnemer verplicht de bij of krachtens de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen en de Invorderingswet en/of enig andere wet gestelde (administratieve) voorwaarden strikt na te leven.

16.2
Arbeidskrachten staan onder toezicht en verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer. Bovendien draagt opdrachtnemer er zorg voor dat de arbeidskrachten de vakkundigheid bezitten die voor de uitvoering van de Overeenkomst vereist is en bij uitvoering van de Overeenkomst onder vakbekwame leiding werkzaam zijn.

16.3
In geval van wangedrag of ongeschiktheid van de arbeidskrachten of indien deze weigeren voorschriften of aanwijzingen op het gebied van orde, veiligheid of milieu op de bouwplaats na te leven, zulks ter beoordeling van
Opdrachtgever, is Opdrachtgever gerechtigd de overtreder(s) de toegang tot de bouwplaats te ontzeggen of van de
bouwplaats te verwijderen. Opdrachtnemer dient in dat geval terstond zorg te dragen voor vervangende Arbeidskrachten zonder enige verplichting van Opdrachtnemer te vergoeden.

16.4
Opdrachtnemer dient voor vervanging van Arbeidskrachten zorg te dragen ingeval van ziekte en vakantie van Arbeidskrachten.

16.5
Arbeidskrachten die zich op de bouwplaats van het Hoofdwerk of op andere locaties op instructie van de opdrachtgever ten behoeve van het Deelwerk bevinden, dienen zich te allen tijde op verzoek van Opdrachtgever te kunnen legitimeren
met een geldig legitimatiebewijs.

16.6
Alle richtlijnen en verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en milieu, die door het personeel van Opdrachtgever op de bouwplaats gelden zijn onverkort van toepassingen op de arbeidskrachten.

17. Industriële en intellectuele eigendom

17.1
Opdrachtnemer staat er voor in dat het gebruik van de door hem geleverde Goederen of in het Deelwerk door hem gebruikte materialen, constructies, tekeningen ect. geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle vorderingen die ter zake van een dergelijke inbreuk worden ingesteld.

18. Facturering

18.1
De door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te verzenden facturen dienen te voldoen aan de eisen, gesteld bij of krachtens de wet op de omzetbelasting. Op iedere factuur dienen in ieder geval de volgende gegevens vermeld te worden:
- naam, adres en woonplaats van Opdrachtnemer
- het opdrachtnummer, werknummer, codenummer en/of projectnummer
- het werk en de plaats(en) van uitvoering, waarop de factuur betrekking heeft

18.2
Facturen die niet voldoen aan de in het voorgaande lid genoemde voorwaarden worden door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geretourneerd en niet in behandeling genomen.

19. Betaling

19.1
Betaling geschiedt binnen 60 dagen na factuurdatum. Indien de factuurdatum is gelegen voor de datum van voltooiing van het Deelwerk wordt de datum van voltooiing van het Deelwerk geacht de factuurdatum te zijn. Indien de factuur op grond van artikel 18.2 wordt geretourneerd, begint de betalingstermijn pas te lopen vanaf de datum waarop correcte factuur door Opdrachtgever is ontvangen.

19.2
Opdrachtgever is bevoegd betaling op te schorten, totdat het werk is goedgekeurd of klachten betreffende gebrekkige goederen en/of diensten zijn verholpen. Eerdere betaling door Opdrachtgever houdt geen goedkeuring in van het deelwerk of afstand van enig recht dat Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer mocht hebben.

19.3
Indien er naar Opdrachtgevers oordeel gegronde reden, bestaat om te vrezen dat Opdrachtnemer zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, is Opdrachtnemer verplicht om, op eerste verzoek van Opdrachtgever, terstond genoegzame, in de door Opdrachtgever gewenste vorm, zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van alle verplichtingen van Opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst. Indien Opdrachtnemer binnen 7 dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek van Opdrachtgever geen gevolg daaraan geeft, treden alle gevolgen van niet- nakoming terstond in.

19.4
Opdrachtgever is bevoegd de verschuldigde factuurbedragen te verrekenen met bedragen die opdrachtnemer aan Opdrachtgever is verschuldigd, ongeacht of deze opeisbaar zijn.

20. Verbod van cessie

20.1
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is het Opdrachtnemer niet toegestaan vorderingen die Opdrachtnemer ingevolge een Overeenkomst met Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen aan derden te cederen, te verpanden of anderszins te bewaren of over te dragen.

21. Aansprakelijkheid

21.1
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van een tekortkoming van Opdrachtnemer in de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, met inbegrip van boetes en
kortingen op de aanneemsom voor het Hoofdwerk en (buiten) gerechtelijke kosten, alsmede voor schade ten gevolge
van een handelen of nalaten van de arbeidskrachten en/of hulppersonen van de opdrachtnemer en voor schade die wordt veroorzaakt door zaken die Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt.

21.2
Opdachtnemer is gehouden om Opdrachtgever te vrijwaren voor aanspraken van derden in verband met schade waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is.

21.3
Opdrachtgever is gerechtigd alle door Opdrachtnemer veroorzaakte schade direct en voor rekening en risico van Opdachtnemer te vergoeden en/of te herstellen. De kosten hiervan, eventueel vermeerderd met ter zake door Opdrachtgever betaalde proceskosten en kosten van rechtsbijstand, zullen onverwijld door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden vergoed.

21.4
Opdrachtnemer is gehouden Opdrachtgever te vrijwaren voor diens aansprakelijkheid jegens Principaal en/of derden
wegens het niet naleven van de verplichtingen bij of krachtens de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen en/of de Invorderingswet.

22. Ontbinding

22.1
Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst door middel van een schriftelijke tot Opdachtnemer gerichte verklaring geheel of gedeeltelijk te ontinden, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, onverminderd zijn recht om schadevergoeding te vorderen, indien:
- de Levering niet plaats heeft op de overeengekomen datum of binnen het overeengekomen tijdschema;
- Opdrachtnemer een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of tijdig nakomt, hoofde daardoor vertraging in de voltooiing van het Hoofdwerk of een gedeelte daarvan ontstaat of redelijkerwijs te verwachten is;
- het faillissement van Opdrachtnemer door hemzelf of een derde wordt aangevraagd of hij (voorlopige) surseance van
betaling verzoekt, dan wel indien Opdrachtnemer zijn bedrijfsactiviteiten staakt of aan een derde overdraagt.

22.2
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, door middel van een schriftelijke, tot de andere partij gerichte schriftelijke verklaring te ontbinden, ongeacht hun verdere recht op schadevergoeding, indien de andere partij tekort komt in enige verplichting van de Overeenkomst en deze tekortkoming niet wordt hersteld binnen 30 dagenna datum van een daartoe strekkende schriftelijke sommatie. Indien herstel niet mogelijk is, kan de schriftelijke sommatie achterwege blijven.

22.3
Bij (gedeeltelijke) ontbinding heeft Opdrachtgever, onverminderd zijn recht op vergoeding van schade en kosten het recht te zijner keuze:
- het reeds geleverde Deelwerk aan Opdrachtnemer voor diens rekening en risico’s te (doen) retourneren en de in verband daarmee verrichte betalingen terug te vorderen;
- het deelwerk te leveren of door derden te doen leveren, met gebruikmaking van het reeds dor Opdrachtnemer
geleverde of uitgevoerde gedeelte en de door Opdrachtnemer gebruikte zaken tegen een achteraf overeen te komen redelijke vergoeding.

23. Ketenaansprakelijkheid

23.1
Voor zover Opdrachtgever uit hoofde van de coördinatiewet Sociale Verzekeringen en de invorderingswet of enige andere wet of wettelijke regeling (hoofdelijk) aansprakelijkheid is voor betaling van sociale
verzekeringspremies en loonbelasting, dient
Opdrachtnemer:
- te beschikken over, en op verzoek van Opdrachtgever bewijs te verstrekken betreffende,

* Een vestigingsvergunning, voor zover vereist;
* Een geldig inschrijfbewijs van het UWV,
* Voor zover verstrekt;
* Het inschrijfnummer bij het handelsregister van De Kamer van Koophandel;
* Een geblokkeerde rekening (“G-rekening”) als bedoeld om de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen en de Invorderingswet die bij een kredietinstelling wordt gehouden en waarvan de saldi uitsluitend zijn bestemd tot betaling van de door Opdrachtnemer te eniger tijd verschuldigde sociale verzekeringspremies en loonbelasting, in verband waarmee op de saldi ten behoeve van het UWV en de ontvanger gezamenlijk een pandrecht is gevestigd;

- aan Opdrachtgever een man-dagenregistratie te verstrekken, welke per Arbeidskracht van opdrachtnemernaam, sofinummer, datum en gewerkte uren vermeldt;
- aan Opdrachtgever desgevraagd de loonstaten van de Arbeidskrachten ter inzage te verstrekken;
- al zijn verplichtingen jegens de door hem in het werk gestelde Arbeidskrachten en/of uitgeleende personeel volledig aan te komen;
- telkenmale op verzoek van Opdrachtgever een verklaring te tonen inzake zijn betalingsgedrag en een verklaring inzake zijn afdracht van loonbelasting en sociale Verzekeringspremies.

23.2
Opdrachtgever is gerechtigd de door Opdrachtnemer ter zake van het Deelwerk verschuldigde sociale verzekeringspremies en loonbelasting, waarvoor hij ingevolge de wet hoofdelijk os, aan Opdrachtnemer te betalen door storing op de geblokkeerde rekening (“G-rekening”) van Opdrachtnemer die door hem wordt gehouden voor de betaling van sociale verzekeringspremies en loonbelasting.

23.3
Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde is Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd de verschuldigde Sociale verzekeringspremies en loonbelasting in te houden en namens Opdrachtnemer rechtstreeks aan het UWV en/of Ontvanger te voldoen.

23.4
Onverminderd het in de voorgaande twee leden bepaalde kan Opdrachtgever op verzoek van Opdrachtnemer en mits
Opdrachtgever hiermee uitdrukkelijk instemt, gebruik maken van een door de staatssecretaris goedgekeurd waarborgfonds ter betaling van verschuldigde sociale verzekeringspremies en loonbelasting.

23.5
Indien Opdrachtgever aansprakelijk gehouden wordt voor afdracht van door Opdrachtnemer of diens onderaannemers
verschuldigde sociale verzekeringspremies en loonbelasting, is Opdrachtnemer gehouden om het door Opdrachtgever voldane bedrag aan Opdrachtgever te vergoeden, vermeerderd met rente en kosten.

24. Geheimhouding

24.1
Opdrachtnemer is gehouden tot geheimhouding ten aanzien van alle informatie en knowhow betreffende de Opdracht, de overeenkomst, het Bestek en het Hoofdwerk.

24.2
Onverhinderd het bepaalde in het eerste lid dient Opdrachtnemer zich te onthouden van het vermenigvuldigen,
kopiëren of het aan derden ter hand stellen van tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, werkmethoden en procedures welk door Opdrachtgever aan hem zijn verstrekt, ongeacht of deze informatie in het kader van de Opdracht of de Overeenkomst of voor andere doeleinden werd verstrekt. Na einde of beëindiging van de Overeenkomst, of zoveel eerder op verzoek van Opdrachtgever, zullen bovenvermelde tekeningen, afbeeldingen en berekeningen c.q. de daarvan gemaakte fotokopieën door Opdrachtnemer op eerste verzoek van Opdrachtgever onverwijld en voor rekening van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden geretourneerd.

25. Geschillen; toepasselijk recht

25.1
Alle geschillen in verband met of voortvloeiende uit de Overeenkomst worden, met uitsluiting van de gewone rechter,
beslecht door arbitrage overeenkomstig de regels zoals neergelegd in de statuten van de raad van Arbitrage voor de bouwbedrijf in Nederland, zoals deze op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst luiden.

25.2
Op de verhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.

26. Slotbepaling

26.1
Deze voorwaarden zijn in werking getreden op de datum van deponering.